Informace o zpracování osobních údajů

1. Úvod a obsah dokumentu

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracováních osobních údajů, které společnost HARTMANN – RICO a.s., IČ: 44947429, sídlem Veverská Bitýška, Masarykovo náměstí 77, PSČ: 664 71, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 644 (dále jen „My“ anebo „Naše společnost“) o Vás, jakožto subjektu údajů, zpracovává (dále jen „Vy“ anebo „Subjekt údajů“). Naše společnost má pověřence na ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na e-mailové adrese: [email protected] případně na telefonu: +420 724 671 140.

2. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste byli Naší společností informováni. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakým účelem, záleží na tom, jakým způsobem jste nám své osobní údaje sdělili. Prostřednictvím našich stránek máte možnost nám osobní údaje sdělit následujícími způsoby:

2.1 Registrační formulář

Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost vytvořit si uživatelský profil na stránkách https://pecujislaskou.cz, prostřednictvím kterého od nás můžete získávat nejrůznější doplňkové vzdělávací materiály, informace o vzdělávacích akcích a aktualitách v oblasti domácí péče. Bez udělení Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů bohužel nejsme schopni Vám poskytnout požadované informace a doplňkové materiály. Zaregistrovaným uživatelům, kteří nám udělí souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme zasílat rovněž náš newsletter. V případě vyplnění registračního formuláře zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titul
Provedení registrace zákazníka, vedení a správa uživatelského profiluJméno, příjmení,
e-mailový kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zaslání informací o vzdělávacích akcích a aktualitách v oblasti domácí péče (newsletter)Jméno, příjmení,
e-mailový kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uvedení těchto osobních údajů za účelem provedení registrace zákazníka, vedení a správy uživatelského profilu je z Vaší strany zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení a bez udělení souhlasu nejsme schopni Vám poskytovat potřebné informace ve Vámi požadovaném rozsahu.

Máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to postupem uvedeným dále v čl. 7. tohoto dokumentu.

2.2 Kontaktní formulář

Prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách máte možnost se na nás obrátit s žádostí o informace a zodpovězení Vašich otázek. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titul
Zodpovězení dotazuJméno, příjmení, e-mailový kontaktSouhlas se zpracováním osobních údajů

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám odpovědět na Váš dotaz.

Stejně tak máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to postupem uvedeným dále v čl. 7. tohoto dokumentu

3. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny.

Konkrétně je doba, po jakou Vaše osobní údaje zpracováváme, stanovena takto:

ÚčelDoba zpracování
Provedení registrace zákazníka, vedení a správa uživatelského profilu (registrační formulář)Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 1 měsíc ode dne zrušení registrace případně do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, podle toho, co nastane dříve.
Zaslání newsletterůDo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních nabídek.
Zodpovězení dotazu (kontaktní formulář)Po dobu jednoho měsíce po zodpovězení dotazu z naší strany nebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, podle toho, co nastane dříve.

4. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

PříjemceDůvod zpřístupnění
Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který v pozici zpracovatele, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů.
Osoba zajišťující rozesílání newsleterůMůže dojít k tomu, že rozesíláním newsletterů s nabídkou našich produktů pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaši e-mailovou adresu případně Vaše jméno a příjmení.

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

5. Způsob zpracování

Způsob, kterým Naše společnost zpracovává osobní údaje, zahrnuje ruční i automatizované zpracování osobních údajů v interních systémech a databázích Správce.

6. Automatizované rozhodování včetně profilování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

7. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že Naše společnost o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili nejprve písemně, s využitím kontaktních údajů našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz výše) nebo na adrese Naší společnosti, uvedené v záhlaví tohoto dokumentu.

7.1 Práva na odvolání souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Je Vašim právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu na adresu našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu nebo na adrese [email protected].

7.2 Právo na přístup

Máte právo na přístup ke osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

7.3 Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

7.4 Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a
zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány
  • Vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně
  • Odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat
  • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení)
  • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz
  • Existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů
  • Naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na Vaši žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, bude Vás Naše společnost informovat o důvodu, na jehož základě nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

7.5 Právo na přenositelnost

Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

7.6 Právo na stížnost

V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Budeme však rádi, pokud se před tím, než podáte jakoukoliv stížnost, obrátíte s Vaším požadavkem na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz kontakt výše). Stížnost dozorovému orgánu můžete vznést u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).