Doplatek na bydlení

Úřad práce ČR
  • Doplatek na bydlení je jedna ze sociálních dávek poskytovaná v rámci pomoci v hmotné nouzi.
  • Tato dávka je úzce provázána s další dávkou hmotné nouze, a sice příspěvkem na živobytí a příspěvkem na bydlení, se kterým se často mylně zaměňuje.

Kdo může o příspěvek žádat?

Doplatek na bydlení je určen osobě nebo rodině, která má nárok na příspěvek na živobytí, kdy její vlastní příjmy včetně příspěvku na bydlení nestačí pokrýt její náklady na bydlení a stanovené živobytí.

Ve výjimečných případech může být doplatek na bydlení přiznán i tomu, kdo nemá nárok na příspěvek na živobytí, pokud jeho příjem přesáhl částku živobytí, ale dosahuje výše 1,3 násobku této částky

Mezi další běžné podmínky patří:

  • Dávka je poskytována vlastníku užívajícímu byt, nebo jiné osobě, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu. (Platí pro nájem, v případě podnájmu nárok nevzniká!)
  • Dávku lze také poskytnout vlastníku stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, která splňuje zákonem dané stavebně technické standardy kvality bydlení (chata, chalupa).
  • V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení poskytnout do části bytu, po splnění hygienických podmínek a udělení souhlasu obcedo ubytovacího zařízení a po splnění stavebně technických standardů kvality bydlení do jiného než obytného prostoru. Jako případ hodný zvláštního zřetele se vždy považuje ubytování v pobytových sociálních službách (např. azylový dům, domov pro seniory, chráněné bydlení).

Jaká je výše příspěvku?

  • Výše doplatku na bydlení se určí tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení v aktuálním kalendářním měsíci (nájmu, služeb s ním spojených a nákladů za energie) zůstala dané osobě či rodině částka živobytí, a to i když do příjmů započítáme příspěvek na bydleníz předchozího měsíce.
  • Jinými slovy to, co chybí jednotlivci nebo rodině po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení do výše určeného živobytí, je doplatek na bydlení.
  • Výše doplatku na bydlení je dále limitována stejnými normativy na bydlení jako příspěvek na bydlení (dle velikosti obce a počtu osob v domácnosti), jen je tento strop dále snížen, a to na 90 % v případě zahradních chatek (u vlastníků těchto rekreačních objektů), 80 % při užívání jednotky na ubytovně nebo při obývání jiného než obytného prostoru.

Kde žádat o doplatek na bydlení?

Doplatek na bydlení se vyřizuje na Úřadu práce, v místě kde skutečně bydlíte (nemusí to být jen v místě trvalého bydliště).

  • První možností je podání žádosti prostřednictvím papírového tiskopisu. Tiskopis si můžete vyzvednout přímo na krajské pobočce úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout.
  • Druhou možností je vyplnit formulář online přes MPSV. Online formulář lze vyplnit samostatně nebo s přílohami. Pro elektronické podání je nutné mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je dostupný pro webový prohlížeč, v němž žádost vyplňuje.

K podání žádosti budete pravděpodobně taktéž potřebovat doložit další tiskopisy jako Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru), doklad o výši měsíčních příjmů, celkové sociální a majetkové poměry a další. Seznam toho, co je nutné k žádosti přiložit (dle životní situace) naleznete v žádosti o doplatek na bydlení na stránkách MPSV.

Úřad vaši žádost posoudí a prozkoumá, zda splňujete nárok na příslušnou dávku. Pokud ano, určí i výši dávky.

Posuzování nároku na doplatek na bydlení a stanovování jeho výše je velmi složité, a proto doporučujeme postupovat podle pokynů pracovníka krajské pobočky Úřadu práce.