Nemocenské

OSSZ

Nemocenské je jednou z šesti dávek českého systému nemocenského pojištění. Účast na nemocenském pojištění zpravidla u všech zaměstnanců vzniká ze zákona a je povinná. Nemocenské pojištění za ně odvádí zaměstnavatel. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) musí být pro výplatu nemocenské účastna na dobrovolném nemocenském pojištění.

Účelem nemocenského je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní občany (přesněji pojištěnce) v období, kdy kvůli nemoci, tj. dočasné pracovní neschopnosti, nemohou vykonávat práci a ztratí dočasně výdělek.

Nemocenské náleží pojištěncům od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Dávka se vyplácí za kalendářní dny. Do 14. dne pracovní neschopnosti nejde o nemocenskou, ale o náhradu mzdy, kterou dostávají pouze zaměstnanci.

Kdo může o příspěvek žádat?

Podmínkou nároku na nemocenskou je, aby byla osoba:

  • uznána dočasně práceneschopnou (nebo v karanténě) a dočasná pracovní neschopnost (nebo nařízená karanténa) trvala déle než 14 kalendářních dnů. Vznik dočasné pracovní neschopnosti potvrzuje ošetřující lékař (vystavením tzv. neschopenky).
  • nemocensky pojištěna

    Zároveň se na osobu vztahuje tzv. ochranná lhůta – tj. nárok na nemocenské trvá 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění (např. pro případ změny zaměstnání, kdy jednotlivá zaměstnání přesně nenavazují). Pokud pojištění trvalo po kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.

O vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, a to vystavením Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. e-neschopenky).

Jaká je výše příspěvku?

Od 15. dne pracovní neschopnosti dostáváte nemocenskou. Výše nemocenské se počítá z redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ten se spočítá jako průměrný denní příjem za posledních 12 kalendářních měsíců snížený o takzvané redukční hranice.

Výpočet

Denní vyměřovací základ (DVZ) = (hrubá mzda x 12 měsíců) : 365

Redukční hranice pro rok 2022:

Částka DVZZapočítá se
do 1 298 Kč90 %
nad 1 298 Kč do 1 946 Kč60 %
nad 1 946 Kč do 3 892 Kč30 %
nad 3 892 Kčnepřihlíží se

Celková výše nemocenské je odvislá od délky trvání pracovní neschopnosti, neboť výše nemocenské za kalendářní den činí:

Od 15. do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
od 31. dne do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu a
od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Jak a kde žádat o nemocenské?

  • Prvních 14 dnů je (pouze zaměstnanci) vyplácena náhrada mzdy, od 15. dne (zaměstnanci i OSVČ platícímu nemocenské pojištění) dávka nemocenského.
  • Nárok na oba typy výplaty se uplatní tiskopisem Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, tzv. neschopenkou), který vystaví ošetřující lékař.

Postup:

  1. Ošetřující lékař vystaví Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.
  2. Zaměstnanec svému zaměstnavateli neprodleně předá Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (jeden z dílů neschopenky), čímž uplatní nárok na náhradu mzdy (tj. nejde o nemocenské) za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti.
  3. V případě, že je dočasná pracovní neschopnost delší než 14 dnů, předá dále zaměstnanec svému zaměstnavateli díl Žádost o nemocenské (další z dílů neschopenky). Zaměstnavatel pak tento díl předá příslušné OSSZ, čímž je podána žádost o nemocenské od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. OSVČ předají tento podklad přímo příslušné OSSZ.
  4. Vyplacení nemocenského za určité období (zejména, když nemoc trvá déle než jeden měsíc), je možné pouze, pokud lékař vystaví Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (tzv. lístek na peníze). Tento tiskopis předá dále zaměstnanec svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel ho pak předá příslušné OSSZ. OSVČ předají tento podklad přímo příslušné OSSZ.

Nemocenské z důvodu karantény

V případě nařízené karantény se uplatní nárok na nemocenské tiskopisem Potvrzení o nařízení karantény pro uplatnění nároku na nemocenské, který vystaví ošetřující lékař nebo hygienik.

Dávka se zpravidla poskytuje nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény.

Kdo vyplácí nemocenské?

Dávku vyplácí OSSZ.

Zdroj: CSSZ