Pohřebné

Úřad práce ČR
 • Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.
 • Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč. Příjem rodiny se netestuje.

Kdo může o příspěvek žádat?

Nárok na pohřebné má osoba, která vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo rodiči takového dítěte. Podmínkou je trvalý pobyt na území ČR.

Kdo je nezaopatřené dítě?

Podle zákona o státní sociální podpoře jde o osobu do skončení povinné školní docházky a poté nejdéle do 26 let věku, pokud:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání (studuje)
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání, popř. vykonávat výdělečnou činnost kvůli nemoci nebo úrazu
 • nemůže na základě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat výdělečnou činnost

Do 18. let věku a po skončení povinné školní docházky je nezaopatřeným dítětem také to, které je evidované na krajské pobočce úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. To ale jen za předpokladu, že mu nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti anebo při rekvalifikaci.


Nezaopatřené dítě však není dítě, které splňuje některou z výše uvedených podmínek, ale zároveň je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Jaká je výše příspěvku a kdy o něj žádat?

Výše dávky činí 5 000 Kč. Jde navíc pouze o jednorázovou sociální dávku, na kterou vzniká nárok osobě v den vypravení pohřbu a jeho úhradou podle zvláštního právního předpisu. Náleží tedy jen jednou. Zažádat lze přitom maximálně rok zpětně. Nárok zaniká uplynutím jednoho roku od podání žádosti.

Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první.

Kde žádat o příspěvek?

Pohřebné se vyřizuje na krajské pobočce úřadu práce, pod které spadá vaše trvalé bydliště.

 • První možností je podání žádosti prostřednictvím papírového tiskopisu. Tiskopis si můžete vyzvednout přímo na krajské pobočce úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout.
 • Druhou možností je vyplnit formulář online přes MPSV. Online formulář lze vyplnit samostatně nebo s přílohami. Pro elektronické podání je nutné mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je dostupný pro webový prohlížeč, v němž žádost vyplňuje.

Co doložit při žádosti o pohřebné?

Kromě řádně vyplněné a podepsané žádosti ještě budete potřebovat:

 • občanský průkaz
 • rodný list u dětí do 15 let anebo u osob, které nemají v OP uvedeno rodné příjmení
 • doklad, který potvrzuje, že byla zesnulá osoba rodičem nezaopatřeného dítěte
 • úmrtní list anebo záznam z matriky o úmrtí
 • fakturu za vypravení pohřbu
 • doklad o zpopelnění nebo pohřbení do hrobu

Nezaopatřenost dítěte lze doložit těmito dokumenty:

 • potvrzením o studiu
 • potvrzením o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte
 • potvrzením o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání anebo na výkon výděleční činnosti z důvodu nemoci nebo úrazu
 • potvrzením o evidenci na úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18 let věku
 • rozhodnutím o přerušení studia VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím