Příspěvek na mobilitu

Úřad práce ČR

Jedná se o opakující se nárokovou dávku, která je vyplácena osobám se zdravotním postižením za účelem jim kompenzace nákladů na zajištění nutné dopravy za daný kalendářní měsíc.

Kdo může o příspěvek žádat?

Osoba,

 • která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014,
 • která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována*,
 • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory,
 • v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
 • z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce,
 • nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

* Splnění podmínky opakovaného dopravování za úhradu prokazuje žadatel čestným prohlášením.

Jaká je výše příspěvku?

 • 550 Kč měsíčně,
 • vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží,
 • na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.

Řízení o příspěvku na mobilitu

 • Řízení o přiznání příspěvku na mobilitu se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na Integrovaném Portálu MPSV v sekci Elektronické formuláře).
 • Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek.
 • Pokud probíhá řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením, přeruší krajská pobočka Úřadu práce řízení o příspěvku na mobilitu.

Kde žádat o příspěvek?

První možností je podání žádosti prostřednictvím papírového tiskopisu. Tiskopis si můžete vyzvednout přímo na krajské pobočce úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout.

b) Druhou možností je vyplnit formulář online přes MPSV. Pro elektronické podání je nutné mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je dostupný pro webový prohlížeč, v němž žádost vyplňuje.

K žádosti je nutné doložit průkaz totožnosti a rodný list (u dětí do 15 let), případně rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (pokud osoba toto rozhodnutí vlastní).

Více informací o příspěvku na mobilitu naleznete na stránkách MPSV.

Zdroje: MPSV, Úřad práce