Příspěvek na péči

Úřad práce ČR

  • Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou zejména z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby
  • Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje
  • Příspěvek lze použít pouze na výdaje související se zabezpečením pomoci a podpory žadatele.
Preview image YouTube videos

Kdo může o příspěvek žádat?

Nárok mají osoby starší 1 roku, které nejsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopny se o sebe samostatně postarat.

Příspěvek je určen na „nákup“ péče o sebe – od jiné osoby či instituce, která poskytuje pomoc.

  • Žadatelem je tedy vždy osoba, která pomoc potřebuje – příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje.
  • Poskytovatelem pomoci je fyzická osoba (osoba blízká nebo asistent sociální péče) či instituce zapsaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb (např. domov seniorů, terénní pečovatelská služba apod.).
    • Osoba blízká = manžel/ka, rodiče, dítě resp. další příbuzní, partner/partnerka.
    • Asistent sociální péče = soused, kamarád apod. Tato osoba nemusí mít registraci dle zákona, ale je s ní nutné uzavřít písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci a tu přiložit k žádosti o příspěvek. Smlouva musí obsahovat označení smluvních stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování pomoci a výši úhrady za pomoc.

Jaká je výše příspěvku?

Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou.

Stupeň závislostiOsoby do 18 let věkuOsoby starší 18 let
stupeň I. (lehká závislost)3 300 Kč880 Kč
stupeň II. (středně těžká závislost)6 600 Kč4 400 Kč
stupeň III. (těžká závislost)13 900 Kč12 800 Kč
stupeň IV. (úplná závislost)19 200 Kč19 200 Kč

Více informací o příspěvku na péči naleznete na stránkách MPSV.