Příspěvek na zvláštní pomůcku

Úřad práce ČR
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen k pořízení potřebného vybavení pro těžce postižené osoby.
 • Příspěvek slouží také k úpravě bytu do takové podoby, aby mohl senior v bytě normálně žít.

Kdo může o příspěvek žádat?

 • Nárok na tento příspěvek má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým postižením nebo těžkým zrakovým postižením.
 • Postižení musí mít dlouhodobý charakter (zdravotní stav trvá nebo bude trvat déle než 1 rok).
 • Současně musí mít daná osoba bydliště na území České republiky.
 • Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen v příloze č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. Seznam zdravotních postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je obsažen v příloze k zákonu č. 329/2011 Sb.
 • Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Nárok na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému mají osoby s:

 • těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí
 • těžkou nebo hlubokou mentální retardací charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Podmínky přiznání příspěvku

 • osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu, schodolez, stropní zvedací systém, svislá zdvihací plošina, šikmá zvedací plošina)
 • starší 15 let (vodicí pes)
 • starší 1 roku (všechny ostatní pomůcky)
 • umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání nebo ke styku s okolím
 • osoba může zvláštní pomůcku využívat
 • motorové vozidlo: žadatel se opakovaně v kalendářním měsíci se dopravuje, je schopen řídit nebo je schopen být vozidlem převážen

Možné důvody zamítnutí nároku na příspěvek

 • pokud jde o zdravotnický prostředek
 • je hrazen z veřejného zdravotního pojištění
 • je zapůjčen zdravotní pojišťovnou
 • zdravotnický prostředek – neschváleno zdr. pojišťovnou pro nedostatečnou zdravotní indikaci

Jaká je výše příspěvku?

 • Příspěvek na pořízení pomůcky, jejíž cena je nižší než 10.000 Kč, je poskytován pouze, pokud je příjem společně posuzovaných osob nižší než 8mi násobek životního minima. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. V případě opakované žádosti o příspěvek na různé zvláštní pomůcky v ceně do 10.000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem posuzovaných osob přesahuje výše uvedený násobek životního minima.
 • V případě, že je cena zvláštní pomůcky vyšší než 10.000 Kč, tak je spoluúčast žadatele ve výši 10 % z ceny pomůcky, nejméně však 1.000 Kč. Pokud žadatel nemá dostatek prostředků na úhradu spoluúčasti, může úřad práce jeho spoluúčast snížit (minimálně 1.000 Kč).
 • Maximální příspěvek na pořízení auta* je 200.000 Kč, se zvyšujícím se příjmem se snižuje. Konkrétní výše je stanovena individuálně, s ohledem na potřeby (druh/míra postižení, četnost přepravy, příjmy a celkové majetkové poměry). Nejnižší výše dávky je 100.000 Kč.
 • Maximální výše příspěvku činí 350.000 Kč; v případě pořízení schodišťové plošiny je částka 400.000 Kč. Součet vyplacených příspěvků nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800.000 Kč, resp. 850.000 Kč v případě pořízení schodišťové plošiny.

* Doporučení: v rámci pořízení auta doporučujeme sjednat příslušnou pojistnou ochranu, protože v případě odcizení vozidla vzniká pohledávka k Úřadu práce ČR.

Povinnost vrácení tohoto příspěvku nebo jeho poměrné části nastává, pokud:

 • V období 5 let (v případě motorového vozidla 7 let) od vyplacení příspěvku zvláštní pomůcka již není používána nebo vlastněna**.
 • Vyplacený příspěvek nebyl použitý do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP.
 • Byl příspěvek vyplacen na pořízení motorového vozidla a osoba využívající motorové vozidlo se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým vozidlem.
 • Byl příspěvek použit v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo se prokáže, že v žádosti byly uvedeny nepravdivé nebo zkreslené údaje.

** Neplatí v případě důvodu změny zdravotního stavu nebo úmrtí osoby, které byl příspěvek přiznán.

Kde žádat o příspěvek?

 • Příspěvek na zvláštní pomůcku se vyřizuje na Úřadu práce.
 • První možností je podání žádosti prostřednictvím papírového tiskopisu. Tiskopis si můžete vyzvednout přímo na krajské pobočce úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout.
 • Druhou možností je vyplnit formulář online přes MPSV. Online formulář lze vyplnit samostatně nebo s přílohami.
 • Pro elektronické podání je nutné mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je dostupný pro webový prohlížeč, v němž žádost vyplňuje.
 • K podání žádosti budete pravděpodobně taktéž potřebovat doložit další tiskopisy, jejich seznam (dle životní situace) naleznete v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku na stránkách MPSV.

Více informací o příspěvek na zvláštní pomůcku naleznete na stránkách MPSV.

Zdroje: Rady a tipy pro pečující, Úřad práce