Průkaz osoby se zdravotním postižením

Úřad práce ČR

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP) má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Pokud byl žadateli přiznán příspěvek na péči, vzniká i nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením – tělesným, smyslovým nebo duševním.

Podmínky pro získání průkazu OZP

Průkaz TP (těžce postižení)

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ mají osoby se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra:

 • středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy je osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí; v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu,
 • středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy je osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má v exteriéru.
Průkaz ZTP (zvlášť těžce postižení)

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ mají osoby s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra:

 • těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy je osoba schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí; v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti,
 • těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy je osoba schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže
Průkaz ZTP/P (zvlášť těžce postižení/průvodce)

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ mají osoby se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra:

 • zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy je osoba schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze; v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku
 • zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba není schopna samostatné orientace v exteriéru.

Typy průkazů OZP a jejich výhody

Průkaz TP (těžce postižení)

Průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením náleží tomu, kdo má přiznán I. stupeň příspěvku na péči. V takovém případě držitel nárokuje:

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích (kromě místenek),
 • přednost při osobním projednávání záležitostí na úřadech, které vyžaduje delší čekání/stání (nevztahuje se na stání v obchodech, čekání na ošetření u lékařů).
Průkaz ZTP (zvlášť těžce postižení)

Průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením náleží tomu, kdo má přiznán II. stupeň příspěvku na péči. V takovém případě držitel nárokuje:

 • výhody = výhody jako TP, a navíc:
 • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, autobusy, trolejbusy, metrem),
 • slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku nebo rychlíku na území ČR a slevu 75 % na pravidelných spojích autobusové dopravy na území ČR,
 • pořízení parkovacího průkazu; příspěvek na mobilitu, požádá-li o něj; dále osvobození od povinnosti nákupu dálniční známky a další rozšířené výhody, které jsou upravovány právními předpisy jako jsou např. zákon o daních z příjmů, zákon o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.
Průkaz ZTP/P (zvlášť těžce postižení/průvodce)

Průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce náleží tomu, kdo má přiznán příspěvek na péči ve stupni III. nebo IV. V takovém případě držitel nárokuje:

 • výhody = výhody jako TP a ZTP, a navíc:
 • bezplatnou dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné osobní dopravě na území ČR pro průvodce;
 • bezplatnou dopravu vodícího psa (pokud je člověk prakticky nevidomý a nedoprovází ho průvodce);
 • a stejně jako ZTP nárok na pořízení parkovacího průkazu; příspěvek na mobilitu, požádá-li o něj; osvobození od povinnosti nákupu dálniční známky a další rozšířené výhody, které jsou upravovány právními předpisy jako jsou např. zákon o daních z příjmů, zákon o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.
Další výhody držitelů průkazů
 • Nenárokovou výhodou pro držitele průkazu průkazů ZTP nebo ZTP/P, a pro průvodce držitele ZTP/P jsou slevy ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty, sportovní nebo jiné kulturní akce.
 • Držitelé průkazů ZTP či ZTP/P jsou také osvobozeni od placení dálniční známky. Výhodu lze uplatnit pouze v případě, že je držitel průkazu právě přepravován a že je majitelem vozidla on nebo osoba jemu blízká.
 • Další nároky osob, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní předpisy. Těmito předpisy jsou např. zákon o daních z příjmů, zákon o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.

Jak získat průkaz OZP

1) Zahájení řízení – na základě podání žádosti u místně příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR (ÚP).

Způsoby podání žádosti:

 • Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat.
 • Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění.
 • Elektronické podání formuláře, a to formou odeslání s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku. Obě tyto varianty se uživateli nabídnou na konci formuláře, pokud je správně vyplněn.

2) Posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem – Úřad práce ČR v této souvislosti požádá příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (lékařskou posudkovou službu) o posouzení zdravotního stavu a schopnosti pohyblivosti a orientace žadatele. Zdravotní stavy zakládající podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace, a opravňující k získání průkazu OZP, stanovuje vyhláška č. 388/2011 Sb.

3) Lékařská posudková služba si na základě předložené žádosti vyžádá u vašich ošetřujících lékařů všechny podklady nutné k posouzení zdravotního stavu. Je velmi pravděpodobné, že budete vyzváni k návštěvě svého lékaře, aby zdravotní diagnóza byla co nejaktuálnější. V rámci tohoto řízení je povinnost s lékařskou posudkovou službou spolupracovat – vyšetření svého zdravotního stavu musíte podstoupit, dále musíte předložit lékařské nálezy ošetřujících lékařů apod.

Při samotném posuzování neprobíhá sociální šetření. Průkaz OZP již není vázán na sociální podmínky žadatele, posuzuje se čistě na základě zdravotního stavu. V návaznosti na rozhodnutí vám Úřad práce ČR zašle na Vaši adresu vyrozumění.

Nesouhlas s vydaným posudkem

 • Ještě před vydáním rozhodnutí vás ÚP vyrozumí o možnosti vyjádřit se k podkladům, které budou sloužit k rozhodnutí (vč. lékařského posudku).
 • Pokud s vydaným posudkem nesouhlasíte, máte možnost se vyjádřit a podat případná doplnění.
 • Proti vydanému posudku o zdravotním stavu však není možné se přímo odvolat, protože tento posudek je pouze podkladem pro vydání správního rozhodnutí.
 • Odvolání k MPSV je možné až proti rozhodnutí, které vydá Úřad práce ČR.
 • Odvolání musí být písemné a musí být učiněno ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 • Proti rozhodnutí MPSV již další odvolání není přípustné.
 • Je ale možné využít některé mimořádné postupy – např. přezkoumání pravomocného rozhodnutí (na jeho provedení ale není právní nárok).

Lhůty pro vydání posudku

 • Základní zákonná lhůta pro vydání posudku OSSZ je 45 dnů.
 • Pokud lékařská posudková služba sdělí v konkrétním případě úřadu práce závažné důvody, prodlužuje se tato lhůta ze zákona o 30 dnů.
 • Úřad práce může stanovit i delší lhůtu.
 • Po případném odvolání proti vydanému posudku znovu zdravotní stav posuzují posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, zákonná lhůta v tomto případě činí 60 dnů.

Doba platnosti posudku

Doba platnosti posudku se určuje individuálně s ohledem na předpokládaný vývoj zdravotního stavu, jiných rozhodných skutečností a potřebu ověření spolehlivosti posudkových závěrů. Výjimečně může posudek platit poměrně dlouhou dobu, v některých případech i trvale.

Více informací o přiznání průkazu OZP naleznete na stránkách MPSV.

Zdroje: Chci zůstat doma, Rady a tipy pro pečující, APSS ČR,Úřad práce,MPSV