Rodičovský příspěvek

Úřad práce ČR
  • Rodičovský příspěvek je jednou ze sociálních dávek, která navazuje na peněžitou pomoc v mateřství a začíná se vyplácet po jejím skončení.
  • O rodičovský příspěvek může žádat matka dítěte, otec dítěte nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
  • Rodičovský příspěvek je dán pevnou celkovou částkou, kterou rodič dostává v měsíčních splátkách.
  • Celková částka je dána zákonem a je pro všechny příjemce dávky shodná, bez ohledu na to, zda jste zaměstnanec nebo OSVČ.
  • Výše jednotlivých měsíčních splátek (a tím i doba, za jakou celkovou částku vyčerpáte) je závislá na vašem předchozím příjmu a v omezené míře na vašem rozhodnutí.

Kdo může o příspěvek žádat?

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok na 1,5násobek částky 300 000 Kč.

Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 10 000 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše. Pokud žádá o rodičovský příspěvek na dvě a více současně narozené děti, může provést volbu až do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu.

Počítá se u toho z rodičů, kdo má vyšší vyměřovací základ. Rodiče se mohou v průběhu měnit. Může se měnit délka čerpání (1x za tři měsíce).

Na rodičovský příspěvek ztrácí rodič nárok při umístění dítěte mladšího 2 let do zařízení péče o děti na dobu delší než 92 hodin v měsíci. Pokud dítě mladší 2 let navštěvuje zařízení péče o děti v kratším rozsahu než 92 hodin v měsíci, tak se podmínka osobní celodenní a řádné péče považuje za splněnou.

Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká, a to i případě, kdy na starší dítě nebo starší současně narozené děti nebyla měsíčními příspěvky vyčerpána celková částka rodičovského příspěvku. Tato zbývající částka vám však bude jednorázově vyplacena v následujícím měsíci po ohlášení narození dalšího dítěte. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká u nově narozeného.

Jaká je výše příspěvku?

Do celkové částky 300.000 Kč pro jedno dítě nebo 450.000 Kč pro dvojčata a vícerčata.

Kde žádat o příspěvek?

Doplatek na bydlení se vyřizuje na Úřadu práce.

  1. První možností je podání žádosti prostřednictvím papírového tiskopisu. Tiskopis si můžete vyzvednout přímo na krajské pobočce úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online a poté vytisknout.
  2. Druhou možností je vyplnit formulář online přes MPSV. Online formulář lze vyplnit samostatně nebo s přílohami. Pro elektronické podání je nutné mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je dostupný pro webový prohlížeč, v němž žádost vyplňuje.

K podání žádosti budete pravděpodobně taktéž potřebovat doložit další tiskopisy jako potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku, potvrzení o denním vyměřovacím základu a další (dle životní situace). Seznam toho, co je nutné k žádosti přiložit naleznete v žádosti o rodičovský příspěvek na stránkách MPSV.