Starobní důchod

V České republice máme několik druhů důchodů – starobní, invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí. Naším tématem je starobní důchod. Tedy odchod do starobního důchodu a penze.

JE VAŠÍM PRÁVEM DO STAROBNÍHO DŮCHODU ODEJÍT, AVŠAK NENÍ TO POVINOST!

Podmínky nároku

Pro získání starobního důchodu musí žadatel splnit dvě základní podmínky:

  1. Dosáhnout důchodového věku.
  2. Dosáhnout předepsaného počtu let placení důchodového pojištění.

Důchodový věk

V České republice je nyní 65 let. Neplatí však pro každého. Záleží na datu narození, pohlaví a počtu dětí. Tyto parametry se zohledňují u osob narozených před rokem 1971. Pro osoby narozené po tomto roce platí aktuální důchodový věk 65 let pro všechny kategorie.

Důchodové pojištění

je povinné pro ekonomicky aktivní občany. Existují výjimky pro některé profese jako jsou vojáci, policisté, hasiči (ti mají své služební důchody). Aktuální hranice povinné doby platby na sociální pojištění je 35 let. Opět zde hraje roli datum a výše zmíněné.

Podrobné informace o důchodovém věku, sociálním pojištění na portálu CSSZ.cz a orientační výpočet starobního důchodu si lze spočítat v online kalkulačce online kalkulačce.


Do důchodu můžete samozřejmě odejít i dříve. Ale i to má své podmínky a neznamená to, že se občan ve svých čtyřiceti rozhodne odejít do předčasného důchodu. Opět záleží na věku, doby platby na důchodové pojištění a na počtu let, o které chce odejít dříve do důchodu. V současné době je věková hranice pro předčasný důchod 60 let, a to pro osoby narozené po roce 1971 (tzn. 5 let před řádným odchodem do penze). Důležité je však vědět, že důchod se snižuje, čím dříve člověk do důchodu odejde.

Žádost o starobní důchod

O starobní důchod lze zažádat nejdříve 4 měsíce před vznikem nároku na důchod. Pozdější žádosti je možné vykonat kdykoliv. Žádost se podává osobně, případně v zastoupení jiné osoby s udělenou plnou mocí od žadatele (nemusí být úředně ověřená) a to na OSSZ v místě trvalého bydliště.

Doporučujeme se předem objednat pro hladký průběh a vyřízení žádosti v případě, že jste limitováni časem a termínem. Sepsání žádosti je časově náročnější a je potřeba uvádět přesné, jasné a pravdivé údaje. S vyplněním Vám pomůže specialista příslušného pracoviště.

Zpětné podání žádosti o důchod možné je. Výplata bude přiznána od počátku nároku na důchod, a žadateli budou vyplacené veškeré splátky důchodu, které nebyly doposud vyplacené. Hranice pro zpětnou výplatu činí 5 let zpátky.

Potřebné dokumenty a doklady

  • Doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas či povolení k pobytu
  • Doklady o době studia, včetně potvrzení ze školy o délce (pro výpočet není podstatný stupeň dosaženého vzdělání, ale jeho délka)
  • Doklady o případné vojenské službě (potvrzení Správního archivu Armády ČR; vojenská knížka)
  • Vpřípadě výchovy a péči o děti doklady prokazující tyto skutečnosti (rodné listy dětí, případně výpisy z matriky či jiných dokladů o době a rozsahu péče
  • Doklady o dobách pojištění, které nejsou uvedeny v informativním formuláři důchodového pojištění
  • Předložení vyplněné a bankou potvrzené žádosti o výplatu důchodu na příslušný účet

Zákonná lhůta na vyřízení je 90 dnů (zpravidla však dříve). Vše závisí na doložení všech potřebných podkladů a jejich korektnost. Po rozhodnutí ČSSZ je žadateli zasláno písemné vyrozumění o přiznání důchodu a jeho výši. V případě zamítnutí žádosti je přiloženo řádné odůvodnění.

Výše starobního důchodu a základní výpočet

Výsledná částka se skládá ze dvou složek – základní výměry a procentní výměry.

Základní výměra je stejná pro všechny důchody a jejíž výši určuje zákon o důchodovém pojištění. Procentní výměra je individuální dle doby pojištění, dosavadních příjmech v rozhodném období na základě procentní sazby z výpočtového základu. Za každý rok (365dní) platby důchodového pojištění do doby vzniku nároku na důchod náleží 1,5 % výpočtového základu. V případě pokračování pracovní činnosti a se základ navyšuje o 1,5 % za každých 90 dále odpracovaných dní.

Co se předčasného důchodu týče, tak základní výměra zůstává stejná jako u standartního starobního důchodu, ale snižuje se procentní výměra o poměr doby, o kterou chce žadatel odejít dříve do předčasného důchodu, ku řádnému termínu odchodu do důchodu.

Další důležité informace shrnuje „Příručka budoucího důchodce“. Vysvětluje podmínky nároku na důchod, způsob jeho výpočtu a výplaty, postup při podání žádosti o důchod. Obsahuje také tabulku důchodového věku a informaci o délce doby pojištění potřebné pro starobní důchod. Nechybí v ní ani důležité kontakty.

Odbornou pomoc a informace vztahující se ke konkrétní situaci občana poskytnou odborníci OSSZ v místě jeho bydliště. O dávkách důchodového pojištění vojáků z povolání, policistů, hasičů, příslušníků BIS a Vězeňské služby ČR rozhodují ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti.