Vdovský a vdovecký důchod

OSSZ

Základní informace:

 • Žádost se podává na OSSZ(okresní správa sociálního zabezpečení)
 • Vdovský či vdovecký důchod je určený jen manželským párům.Druhovi/družce, či registrovanému partnerovi/partnerce nenáleží.
 • Druhovi nebo družce, registrovanému partnerovi/partnerce vdovský nebo vdovecký důchod nenáleží
 • Důchod lze pobírat standardně po dobu 1 roku od smrti manžela nebo manželky
 • Nezáleží na tom, jak dlouho manželský svazek trval
 • Dnem uzavření nového manželství nárok na vdovský či vdovecký důchod zanikne
 • Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje druh výdělečné činnosti vdovy nebo vdovce ani výši jejich příjmu
 • Pokud člověk v době, kdy ovdoví, již pobírá vlastní starobní nebo invalidní důchod, dojde k tzv. souběhu důchodů. V těchto případech náleží vyšší důchod v plné výši a z nižšího důchodu polovina procentní výměry

Komu náleží vdovský či vdovecký důchod a za jakých podmínek?

Pozůstalý (vdova nebo vdovec) má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po manželovi nebo manželce, jestliže zemřelý či zemřelá pobíral/a starobní důchod, nebo invalidní důchod, nebo ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní případně starobní důchod, nebo zemřel/a následkem pracovního úrazu.

Jak a kde žádat?

 • Žádost o důchod podává sám občan, a to na OSSZ podle místa trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ
 • Žádost o důchod se podává osobně, případně je možné k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci (nevyžaduje se její úřední ověření)
 • Žádost s žadatelem sepíše odborník oddělení důchodového pojištění
 • Žádost o důchod je možné podat i zpětně. Výplata bude přiznána od data vzniku nároku, přičemž nevyplacené splátky důchodu budou doplaceny. Limitem pro výplatu důchodu je 5 let zpátky, poté dochází k zániku nároku na výplatu jednotlivých splátek

Výplata dávky

Výplata vdovského/vdoveckého důchodu náleží standardně po dobu jednoho roku od smrti manžela/manželky.

Po uplynutí této doby pokračuje výplata pozůstalostního důchodu jen v přesně vymezených případech, tj.:

 • pozůstalá osoba se stará o nezaopatřené dítě nebo pečuje o dítě, příp. o svého rodiče nebo o rodiče zemřelého manžela/ky (tchána, tchyni), kteří jsou závislí na jeho/její pomoci ve stupni II, III nebo IV;
 • je sám/sama invalidní důchodu ve třetím stupni;
 • dosáhl/a zákonem stanoveného věku.

Důchod pak vdova/vdovec pobírá, dokud splňuje stanovené podmínky.

Více informací

Potřebné doklady a tiskopisy

Pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, pozůstalá osoba předkládá:

Pokud zemřelá osoba dosud nepobírala důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní (případně invalidní) důchod:

 • doklady o době studia (popřípadě učení), a to i v případě, že nebylo dokončeno
  • výuční list
  • vysvědčení z jednotlivých ročníků a maturitní vysvědčení
  • výkaz o studiu (index), vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, diplom;
 • potvrzení školy o délce studia (pro nárok na důchod a jeho výši nemá přímý vliv stupeň dosaženého vzdělání, ale délka doby studia; proto je nutné předložit doklady, z nichž je tato skutečnost patrná)
 • doklady o době vojenské služby
  • vojenská knížka
  • potvrzení Správního archivu Armády České republiky (sídlí na adrese: Nám. Republiky 4, Olomouc),
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti
  • rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř. jiné doklady o době a rozsahu péče (např. rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče), pokud nelze uvedené ze strany OSSZ/PSSZ/MSSZ ověřit v agendovém systému evidence obyvatel
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách (např. doba evidence u úřadu práce, doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby aj.).
Zdroj: CSSZ