První kroky pečujících – co vše je potřeba vyřídit?

Příspěvky na ošetřovné, domácí péče, druhy příspěvků

Kam povedou vaše první kroky?

V případě, že si berete domů vašeho blízkého, který s vámi dosud nebydlel, doporučujeme:

 • přehlásit na ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) jeho důchod
 • pokud se blízký stěhuje z jiného kraje, je potřeba mu zajistit nového obvodního lékaře
 • zařídit přeposlání zdravotní dokumentace

Domácí zdravotní péče

 • Pokud je nutné zajistit v rámci domácí péče zdravotní úkony, jako například, podání léků, převazy ran, aplikaci infúzí a injekcí, odběry krve apod., navštivte ošetřujícího lékaře, který vám předepíše poskytování domácí zdravotní péče.
 • Od 1.1.2022 může domácí zdravotní péči předepsat více lékařů, a to i bez předchozí hospitalizace blízké osoby.
 • Mimo ošetřujícího či praktického lékaře mohou předepsat domácí péči i lékaři na pohotovosti, urgentním a ambulantním příjmu.
 • V takovém případě nejčastěji na dva týdny, u paliativní péče až na tři měsíce.
 • Domácí zdravotní péče je hrazená ze zdravotního pojištění. K některým výkonům se však stahují určité doplatky. Například na předepsané masti a léky spojené s převazy ran.
 • Na dobu 14 dnů smí domácí péči předepsat i lékař, který propouští pečovaného z nemocnice.
 • Doporučujeme poradit se s lékařem o tom, co bude péče zahrnovat, jak dlouho by měla trvat, případně konzultovat zvolení potřebných zdravotnických prostředků.
 • Vybrané pomůcky mohou nově od 1.2022 předepisovat i zdravotní sestry, které pracují v domácí péči, ovšem jen rozmezí stanoveném lékařem, který domácí péči předepsal. Jde například o obvazy, náplasti, inkontinenční či stomické pomůcky, nebo kompresní punčochy.
 • Jestliže potřebuje Váš blízkýrehabilitační péči, předepíše ji lékař.
 • Do domu pak bude docházet speciálně proškolená zdravotní sestra, která Vám vše vysvětlí a bude Vám oporou v průběhu péče.

Krátkodobé ošetřovné

Zároveň lze s ošetřujícím lékařem probrat možnost čerpání krátkodobého ošetřovného. Od 1.1.2022 mohou o tento typ ošetřovného zažádat i ti, kteří nesdílí s opečovávaným společnou domácnost.

 • Ošetřovné mohou pobírat po dobu 9 dnů zaměstnanci, ne však OSVČ.
 • Vypsaný tiskopis, který obdržíte od ošetřujícího lékaře, odevzdejte zaměstnavateli.
 • Dávka se vyplácí do jednoho měsíce od data, kdy zaměstnavatel předal potřebnou dokumentaci okresní správě sociálního zabezpečení.
 • Společnou domácnost tvoří osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby. V případě péče o rodiče, kteří bydlí ve své domácnosti, není situace řešitelná jinak, než že požádáte o uvolnění ze zaměstnání. Současně s tímto uvolněním ale nepřichází žádná finanční pomoc v podobě nemocenských dávek.
 • Více informací o krátkodobém ošetřovném, ale i o dalších dávkách naleznete v sekci finanční příspěvky.

V případě, že jste dali kvůli nutné péči v zaměstnání výpověď, je důležité zaevidovat se na Úřadu práce a žádat o podporu v nezaměstnanosti.

 • Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají osoby, které v posledních dvou letech odpracovaly 12 měsíců, nebo splnily některou z náhradních dob zaměstnání.
 • Další podrobností týkající se nároku na podporu v nezaměstnanosti, ale i dalších dávek se nachází v sekci finanční příspěvky.

Příspěvek na péči

Požádejte o příspěvek na péči určený osobám, které se v rámci základních životních potřeb neobejdou bez cizí pomoci. Vyřízení příspěvku trvá několik měsíců, nicméně se uznává ke dni podání žádosti.

 • Žadatelem je osoba, o kterou se bude pečovat.
 • Agenda je spravována Úřadem práce ČR (krajská pobočka podle místa trvalého bydliště).
 • Do žádosti (konkrétně do formuláře „Oznámení o poskytovateli pomoci“) se vyplňuje jméno pečující osoby – můžete jí být vy, cizí osoba (např. soused či kamarád), ale i organizace – poskytovatel sociálních služeb.
 • Údaje, které vypisuje do žádosti ošetřující lékař pro posudkového lékaře, by měly být co nejpřesnější z důvodu, aby bylo jasné, kterých základních životních potřeb blízký není schopen.
 • Více podrobností ohledně vyřízení příspěvku, vašich nároků, průběhu řízení či vyplacení příspěvku najdete v článku příspěvek na péči.

Sociální služby

Dále můžete využít některé z dostupných sociálních služeb. Ty umožňují pomoc dlouhodobě pečujícím osobám, například za účelem vyřízení důležitých záležitostí mimo domov:

 • Terénní služba – pečovatel dochází domů a pomáhá opečovávanémus péčí o sebe, jako například při přípravě stravy, v oblasti hygieny, vzdělávání či aktivizaci.
 • Ambulantní služba – o našeho blízkého se postarají ve zdravotnickém zařízení na přechodnou dobu. Tuto možnost lze využít v řádu hodin nebo několik dní v týdnu. Službu lze zpravidla využívat jednorázově i pravidelně.
 • Pobytová služba – jedná se o celodenní péči na dobu přechodnou, například dva týdny. Služba se poskytuje ve zdravotnickém zařízení, kde nemocný po určitou dobu žije.
 • Hospic – zajišťuje kompletní pomoc pro nevyléčitelně nemocné.

Poskytovatele sociálních služeb, kteří se nachází ve vašem okolí můžete najít v naší Katalogu péče.

Požádejte o další finanční příspěvky.

 • příspěvek na mobilitu (v případě, že s blízkým opakovaně někam docházíte)
 • průkaz zdravotně postižené osoby (zajišťuje další výhody a úlevy)
 • kompenzační pomůcky (plná/částečná úhrada zdravotní pojišťovnou na základě lékařského předpisu, popřípadě je možné požádat úřad práce o příspěvek)
 • příspěvek na bydlení
 • doplatek na bydlení
 • příspěvek na zvláštní pomůcku
 • dlouhodobé ošetřovné
 • další příspěvky poskytované seniorům od pojišťoven

Zdroj:
https://www.esfcr.cz/documents/21802/8073393/1291.pdf/a01b6337-dc11-473a-95c2-12f54e7bd63a?version=1.0&t=15192908