Jaké služby je možné využít pro péči v domácím prostředí?

Osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče

Terénní služby

Terénní sociální služba neposkytuje ošetřovatelské úkony (převazy, přípravu a podání léků, ošetřovatelskou rehabilitaci, převazy ran, aplikace inzulínu atd.).Tyto úkony provádí Agentury domácí péče.

Úhrada za poskytnuté služby

Služba je plně hrazena uživatelem, a to jak z jeho běžných finančních prostředků, tak z přiznaného příspěvku na péči.

Rozsah poskytování služby

Každý poskytovatel má stanovenou vlastní provozní dobu.

Provozní doba jednotlivých poskytovatelů je různá, nezbytné informace naleznete v Registru poskytovatelů sociálních služeb, přímo u poskytovatele a na příslušném obecním/městském úřadu či městské části.

Dohled u klienta v rozsahu více hodin denně zajišťují zpravidla poskytovatelé osobní asistence.


Více o jednotlivých typech terénních služeb naleznete níže.

Zdroj: Chci zůstat doma

Osobní asistence

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase.

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů – péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-1

Pečovatelská služba

Pracovníci služby docházejí do domácnosti pečované osoby a pomáhají při zajištění stravování a chodu domácnosti (nákupy, úklid, praní prádla v domácnosti nebo v prádelně poskytovatele), pomáhají při osobní hygieně (v případě nevhodných podmínek pro koupel či sprchování v domácnosti je možné využít zařízení poskytovatele, která jsou zpravidla bezbariérová). Služba rovněž zajistí pochůzky, doprovod na nákupy, návštěvu lékaře nebo vyřízení drobných úředních záležitostí. Někteří poskytovatelé nabízejí jako doplňkové služby např. dovoz, pedikúru, masáže, kadeřnické služby apod.

Zdroj: Chci zůstat doma

Pečující mají možnost díky těmto službám získat potřebné dovednosti související s péčí – mohou využít zkušenosti, rady a tipy od odborníků, kteří se péči dlouhodobě věnují profesionálně. Kromě toho mohou pomoci řešit situace, kdy pečující chodí do práce a potřebují po tuto dobu zajistit dostatečnou péči o osobu blízkou.

Zdroj: Rady a tipy pro pečující, s. 12

Podle Vyhlášky 505/2006 Sb. základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Domovy s pečovatelskou službou

Terénní služba může být realizována i v domech s pečovatelskou službou (DPS). Jedná se o zvláštní druh nájemného bydlení (tzv. byty zvláštního určení). Zpravidla se jedná o byty v majetku města nebo obce, které si stanovují podmínky pro jejich přidělení. Byty bývají určeny seniorům a osobám se zdravotním postižením, které potřebují intenzivnější péči, než je ta, která by jim byla poskytována v jejich stávajícím bydlišti, neboť pečovatelka je většinou po celou pracovní dobu v DPS přítomna. Klienti hradí nájemné, jehož výši zpravidla stanovuje obec. Klient tak žije ve své domácnosti, sám si stanovuje svůj denní režim a s poskytovatelem si dojednává pouze pomoc v oblastech, které sám nezvládá. Domy s pečovatelskou službou nenahrazují domovy pro seniory.

Zdroj: Chci zůstat doma

Tísňová péče

Je určitou formou terénní služby, jejímž cílem je zajistit uživatelům bezpečí v domácím prostředí. Umožňuje jim zůstat déle v domácím prostředí a zvyšuje jejich soběstačnost.

Je realizována za pomoci přívěšku/náramku opatřeného nouzovým tlačítkem, které uživatel v případě ohrožení zmáčkne. Tím dojde ke spojení s operátorem, který je nepřetržitě dostupný na telefonní lince, a který pomůže nouzovou situaci řešit. Služba je poskytována nepřetržitě (24 hod denně), obvykle dlouhodobě.

Tlačítko může být vybaveno snímačem pohybu, který nahlásí operátorovi absenci pohybu např. v bezvědomí, kdy není možné tlačítko stisknout. Operátor následně ověří případné ohrožení uživatele a učiní potřebné kroky k jejich nápravě.

Tato služba nabízí pomoc v podobě:

 • bezprostřední komunikace s uživatelem
 • okamžité přivolání pomoci – rodiny, lékaře, hasičů nebo policie
 • poskytnutí základních informací o zdravotním stavu uživatele

Zabezpečují ji různí provozovatelé (např. Život 90, předání informací o základním zdravotním stavu. Diakonie ČCE, Elpida, Chytrá péče) prostřednictvím specializovaných linek.

Služba je poskytována za paušální měsíční poplatky, dle ceníků poskytovatelů. Maximální výše úhrady za poskytování tísňové péče se rovná skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků.

Pro její zabezpečení je nutné zapůjčit či zakoupit zvláštní zařízení (telefon s příslušenstvím). O cenách služby se proto informujte u příslušných poskytovatelů služby.

Zdroj: Rady a tipy pro pečující, s. 14