Rizika domácí péče - zneužívání a zanedbávání

Péče poskytovaná rodinným příslušníkem v domácím prostředí je náročná psychicky i fyzicky. Rodinní pečující jsou vystaveni dlouhodobému stresu, který má často negativní vliv na jejich duševní zdraví. Může také narušovat vztah k opečovávané osobě i celkově zhoršit rodinné vztahy. Aby k tomu nedocházelo, měl by si pečující stanovit své limity. Péče o druhého nesmí být sebeobětováním.

Přehlížení symptomů přetíženosti a vyčerpání může vést až k syndromu vyhoření, kdy se může frustrace pečujícího obrátit proti pečované osobě.V některých případech může tato frustrace nebo jiné faktory jako nedostatečná úcta, špatné mezilidské vztahy, honba za majetkem bohužel vyústit až do takové podoby, kdy se pečující uchýlí k určité formě zneužívání či týrání opečovávané osoby. Zneužívání může mít několik různých podob:

 • Fyzické týrání (ublížení na zdraví, životě, špatné podání medikace, omezování pohybu).
 • Citové a psychické týrání (vyhrožování, zastrašování, snižování sebeúcty, ponižování, omezování kontaktů, sociální izolace).
 • Hmotné zneužívání (nezákonné nebo nečestné zneužívání nebo používání prostředků a zdrojů opečovávaného, vyžadování odměn). Až v 38 % případů týrání seniorů se jedná právě o hmotné zneužívání.
 • Vědomé či nevědomé zanedbání ošetřovatelských povinností, s cílem vědomě či nevědomě způsobit fyzickou nebo psychickou újmu (nedostatek potravy, tepla, medikace, hygieny či izolace seniora v jednom pokoji atd.). Až v 29 % případů týrání seniorů se jedná o zanedbávání. Projevem zanedbávání mohou být proleženiny, nevysvětlitelná zranění, podání nepatřičných léků, ztráta váhy, špinavé oblečení, zápach, neklid seniora atd.
 • Sexuální obtěžování (nekontaktní – voyerismus, slovní obtěžování a kontaktní doteky na intimních místech opečovávaného atd.).
 • Systémové týrání – druhotné ponižování (nerespektování rozhodnutí opečovávaného, neinformovanost, neumožnění rozhodnout se atd.).

Týrání a zanedbávání opečovávaného ze strany pečujícího mohou spustit choroby pečovaného a jejich projevy, např. opakování slov a vět, problematické chování způsobené nemocí, neustálá chůze, bloudění apod. To vše znamená pro pečující osobu zátěž. Pečující nemusí mít také vždy podporu, může mít finanční potíže atd., což jsou faktory, které se mohou na vztahu k pečovanému negativně podepsat.

Je třeba seniory podporovat v udržení samostatnosti, včetně té ekonomické a naučit je vymezovat se proti nevhodnému chování. Stud za to, že si nechci stěžovat, že mi někdo ubližuje, ač je to osoba velmi blízká, není na místě. Špatné zacházení se nezmění samo od sebe. Čekat na nápravu je zbytečné. Je zapotřebí obrátit se o pomoc buď v rámci rodiny, nebo na dobře fungující instituce jako jsou linky důvěry či přímo Policie ČR, které zajistí anonymitu týraného.

Co dělat, když se stanete obětí či svědky šikany, vydírání či týrání?

Jednejte okamžitě! Nečekejte, že se situace zlepší. Nahlaste situaci na některou z linek důvěry, lékaři nebo sociálnímu pracovníkovi.

Využijte některé z důležitých telefonních linek:

 • Senior Telefon – Život 90 (800 157 157), nonstop 24/7
  Bezplatná, anonymní a odborná linka důvěry, dostupná nonstop 24/7
 • Linka seniorů – Elpida (800 200 007), denně 8-20 hod
  Bezplatná a anonymní telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi. Dostupná je i email a online poradna
 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí – Bílý kruh bezpečí (116 006), nonstop 24/7
  Bezplatná a odborná linka poskytující pomoc obětem trestných činů a domácího násilí

Obraťte se co nejrychleji s žádostí o pomoc na Polici ČR:

 • Využijte institutu vykázání – Policie je oprávněna jako prevenci násilí vykázat útočníka na dobu 10 dnů z bytu či domu
 • Podejte na násilníka trestní oznámení
 • Návrh na vydání předběžného opatření soudem – opuštění společného obydlí – trvá 1 měsíc, max. na 6 měsíců. Získání času na vyhledání jiného bydlení – pronájem, domov pro seniory, azylové domy

Vytvořte si bezpečnostní plán, ve kterém si naplánujete odchod z domova. Vědět tedy, kam půjdete, za kým půjdete a co si vezmete s sebou. Pokud je to možné, tak mějte s sebou případné důkazy o týrání.S přípravou bezpečnostního plánu vám mohou pomoci odborní pracovníci na linkách důvěry a pomoci obětem domácího násilí, viz výše.

V závěru je však nutné říci, že najít 100% funkční preventivní opatření není bohužel pravděpodobně reálné. Výše zmíněné body jsou tak určitým minimem, které by senioři a jim blízké osoby měli udělat v případě, kdy zjistí či mají podezření, že jsou obětmi některé z forem zneužívání či týrání.

O pomoc volá čím dál více seniorů. Nejste v tom sami! 

Bohaté zkušenosti s fenoménem zneužívání seniorů má organizace Život 90, jež podporuje staré lidi v nezávislosti, v samostatném rozhodování a účasti na společenském životě podle svých preferencí. Kromě toho provozuje od roku 1990 Senior Telefon, což je non stop linka důvěry 800 157 157. Ročně se na ni obrátí 12 až 13 tisíc volajících.

Kvůli zneužívání starých lidí někdo zavolá dvakrát do týdne. Ať už je to oběť, která potřebuje pomoc, podporu, nebo jde o někoho, kdo hledá pomoc pro svého blízkého. Od roku 2006 stoupl evidovaný výskyt týrání seniorů více jak dvakrát! Podobná čísla přináší i obecně prospěšná společnost Elpida, jež se zaměřuje na začleňování důchodců do společnosti, a jejich Linka seniorů 800 200 007.

„Bezpečně počet hovorů stoupá, když se téma objeví v médiích. Nárůst může být tedy způsoben jak výskytem jevu, tak publicitou. Lidé si více uvědomují, jak ten jev vypadá a kam se mohou obrátit,“ říká šéf organizace Život 90 Jan Lorman. Celosvětově se dle jeho slov uvádí, že až 85 procent případů zůstane skrytých.

Zdroje: Chci zůstat doma; Zdroj č. 2, Zdroj č. 3, Zdroj č. 4, Zdroj č. 5

Jedním z dokumentů, které se tomuto palčivému problému věnují jsou dokumentární filmy nazvané „Z lásky nenávist“, které natočila Česká televize. V jednom z nich se tvůrci zaměřili na seniory, kteří se mohou bránit snad nejméně. Film přináší otevřené výpovědi o tom, jak se z milovaného a léta opečovávaného dítěte stane nepřítel, i o trnitém překonání strachu, studu a bezmoci.