Trénování paměti a rozvoj logického myšlení

Cvičení krátkodobé paměti, cvičení dlouhodobé paměti, příklady konkrétních cvičení

Paměť patří mezi poznávací funkce psychiky. Také se dá definovat jako schopnost přijímat, uchovat, držet a znovu oživovat získanou informaci pro pozdější využití.

U většiny lidí zůstává úroveň intelektu (schopnosti myšlení a usuzování) během celého produktivního věku stejná. Postupem věku se tato úroveň mění, zhoršuje se pozornost, tvořivost i paměť – hlavně ta krátkodobá. V dlouhodobé paměti zůstávají informace uchovány, avšak leckdy jsou emočně či obsahově zkresleny.

Mírná porucha paměti je běžná a výrazně neovlivňuje normální fungování. Senioři však tyto změny subjektivně vnímají a jsou jim výrazně nepříjemné až obtěžující. Negativní důsledky mohou pociťovat i rodinní příslušníci seniora.

Stav zhoršování paměti je možné odvrátit, nebo alespoň zpomalit a oddálit. Vhodným nástrojem jsou k tomu cvičení psychických funkcí.

Zdroj: Rady a tipy pro pečující, str. 74-76

Trénování paměti

Náměty na cvičení k trénování paměti

Trénink můžeme provádět metodou tzv. „nezáměrně“ např. při běžné denní aktivitě, nebo tzv. „záměrně“. V tomto případě se jedná o pravidelnou a cílenou aktivitu, kterou se seniorem provádíme individuálně nebo ve skupině.

K realizaci trénování paměti jsou vhodné následující podmínky:

 • Nehlučné prostředí s dostatkem kyslíku a se správnou vlhkostí vzduchu (ta podporuje myšlení). Vhodný je také dostatek světla.
 • Zásadní je rozhodnutí o frekvenci a metodě tréninku (doporučuje se 1–2 hodiny týdně, kratší trénink lze zařazovat do každého dne).Podstatné je, aby doba cvičení byla pravidelná a důsledně se dodržovala.
 • Každá tréninková jednotka by měla mít svůj stálý řád, který je nutné dodržovat.
Trénink senzorické paměti a koncentrace
 • hledání rozdílů na dvou relativně stejných obrázcích
 • hledání rozdílů typu korektorského čtení textu
 • labyrint – cesta v bludišti
 • rozeznávání zvuků – z běžného života, hudební nástroje apod.
 • hledání variací základní melodie v průběhu skladby atd.
Cvičení krátkodobé paměti
 • hledání českých výrazů pro cizí slova
 • hledání synonym (slov stejného významu), homonym (slov psaných či znějících stejně, ale různého významu), antonym (slov opačného významu)
 • vysvětlování významu daných slov
 • hledání nadřazených a podřazených slov
 • tvorba anagramů (= slov složených ze stejných písmen, např. NOTES => SONET => OSTEN)
 • hledání víceznačných slov (hledání významů shodného základního slova)
 • vyhledávání rýmů k daným slovům
 • vyhledávání asociací apod.
Cvičení dlouhodobé paměti
 • Zjišťování různých znalostí a vědomostí (např. Kolik je divů světa? Kolik má Sněhurka trpaslíků? Které číslo je považované za nešťastné?)
 • Práce se životopisem (tady můžeme využít písně z mládí, staré fotografie, obrázky či pohlednice rodného města, staré dětské knížky a hračky atd.). Tato metoda má také významný vliv na spojování rodinných příslušníků a umožňuje jim lépe si porozumět a pochopit dřívější dobu.

Příklady konkrétních cvičení

Procvičování pozornosti k detailům:

Úkol ve formě korektury. V textu podtrhněte samohlásky „o“ a „y“.

Zadání textu: Nejvyšší horou Evropy je Montblank, tedy Bílá hora.

Správné řešení: Nejvyšší horou Evropy je Montblank, tedy Bílá hora.

Zpětné čtení:

Uvedený text čtěte nikoliv klasicky zleva doprava, ale naopak, a to po celých slovech.

Zadání textu: Tatínek šel do práce.

Správné řešení: Práce do šel tatínek.

Kreslení jedním tahem:

Dle předlohy je potřeba překreslit, co nejpřesněji, obrázek namalovaný jedním tahem. Ztížení úkolu můžete provést tak, že předlohu obrázku na 2 minuty ukážete, člověk si jej musí co nejpřesněji zapamatovat a pak zpaměti nakreslit.

Začleňování slabik do slov:

Je daná slabika, případně skupina dvou nebo tří souhlásek a alespoň jedné samohlásky. Úkolem je najít další slabiky, jimiž přidáním před nebo za tuto slabiku vznikne další slovo.

Zadání textu: park

Správné řešení: parkovat, lunapark, parkoviště atd.

Skrývačky – schovaná slova:

Slova ve větě jsou sestavena tak, že nedodržením mezery mezi slovy vznikne slovo nové, které v původní větě nefiguruje.

Zadání textu: Kromě ovce i jehně dává maso.

Správné řešení: hnědá

Slovní přesmyčky:

V zadaném slově došlo k přeházení písmenek. Úkolem je zjistit, jaké slovo bylo myšleno před přesmyknutím.

Zadání textu: APRAH

Správné řešení: PRAHA

Cvičení rozsahu paměti:

Na 2 minuty dáme prohlédnout 20 různých obrázků (z pexesa, karty apod.) nebo reálných předmětů. Poté zakryjeme šátkem a úkolem je napsat co nejvíce předmětů nebo obrázků, které si člověk zapamatoval.

Cvičení paměti pro hudební témata:

V zadání je uvedeno několik slov začátku písně. Úkolem je doplnit pokračování v písničce.

Zadání písně: „Když jsem husy pásala,….“

Správné doplnění: „…zimou jsem se třásala.“

Obměna – zadá se několik slov ze známé písně a člověk má sdělit název dané písničky a uvést melodii.

Zadání: …stojíš v pěkné rovině…

Správná odpověď: Kolíne, Kolíne + melodie